Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar vertegenwoordiger aan de orde te stellen. Een MR kent leden die speciaal de belangen van het personeel vertegenwoordigen (de zogenaamde personeelsgeleding) en leden die speciaal de belangen van de 'klanten' (ouders/verzorgers/kinderen) van de school vertegenwoordigen (de zogenaamde oudergeleding). In principe trekken personeelsgeleding en oudergeleding gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk een standpunt naar het bestuur (en als vertegenwoordiger daarvan: de directeur) over voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd. De notulen van de MR zijn openbaar en via deze website te downloaden.

U kunt de MR bereiken via mrregenboog99@gmail.com

Op dit moment zitten in de MR:
Jurgen Los (oudergeleding/voorzitter)
Pascal Frank (oudergeleding)
Cecile Eurlings (personeelsgeleding)
Els Firet (personeelsgeleding)

In de GMR van de Stichting Delta zijn namens De Regenboog afgevaardigd:
Jurgen Los
Cecile Eurlings

De MR stelt ieder jaar een werkplan op. Hieronder kunt u het huidige jaarplan downloaden. Binnenkort vindt u hier ook het jaarverslag van de MR.

Werkplan MR 2017-2018

Hieronder kunt u de verslagen van de vergaderingen downloaden.

Notulen MR 13-03-2018

Notulen MR 11-01-2018

Notulen MR 28-11-2017

Notulen MR 26-10-2017

Notulen MR 10-05-2017

Notulen MR 05-04-2017