Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt. Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van de Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De interne contactpersonen zijn:

Wilma Jochem

Gerbert Gerritsen

De externe vertrouwenspersoon is: Mw S. Deutz, werkzaam bij CED Rotterdam. De school is aangesloten bij de GCB (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). Zie voor meer informatie en contactgegevens de schoolgids.